Vedtekter

Vedtekter for Foreningen Åskollen Familiebarnehage Knerten
Vedtatt av Foreningen Åskollen Familiebarnehage, Knerten
Drammen. Vedtektene er sist oppdatert 08.02.2023.

1. NAVN
Barnehagens navn er Foreningen Åskollen Familiebarnehage, Knerten.

2. EIERFORM
Foreningen Åskollen Familiebarnehage, Knerten, eies av Marit Fossum. Foreningen består av de aktuelle barns foreldre.

3. FORMÅL
Foreningen Åskollen familiebarnehage har som formål og sikre utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Den skal også drives i samsvar med Lov om Barnehager.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering

4. OPPTAK

  1. Barn etter paragraf 18 i barnehageloven.
  2. Barn i nærmiljøet.
  3. Søsken. Under 1 år. 

Er det flere søkere til barnehagen, går vi etter dato for innmeldt søknad.

Familiebarnehagen har 5 heltidsplasser.
Arealnormen følger til en hver tid den gjeldene norm for Drammen kommune.
Opptak kan skje hele året og etter de kriterier som er fastsatt av foreningen.

5. HELSEERKLÆRING
I henhold til Lov om Barnehager § 22. pkt. 1 skal godkjent skjema om barnets helsetilstand leveres barnehagen når barnet begynner.

6. ÅPNINGTIDER / FERIER
Foreningen Åskollen Familiebarnehage er normalt åpen 5 dager pr. uke, hele året. fra 07.15 til 16.45. Familiebarnehagene er stengt fra og med 2. uke i juli måned og 3 uker framover. I tillegg holdes familiebarnehagen stengt i skolen vinterferieuke, og i tidsrommet 24. desember til 2. januar. Onsdag før skjærtorsdag stenger familiebarnehagen kl. 1300. Eieren i familiebarnehagen fastsetter 5 planleggingsdager i året i samråd med veileder. (Disse kommer frem i årsplanen 01.01. hvert år).

7. FORELDREINNBETALING
Barnehagen følger forskrift om foreldreinnbetaling. DVS. at den til enhver tid fastsetter makspris og de reduksjoner det åpnes for fra de offentlige. Barnehagens lov av 2005-06-17-64 §20.  

8. OPPSIGELSE
En barnehageplass i Foreningen Åskollen Familiebarnehage kan skriftlig sies opp av begge parter med minst en måneds varsel, gjeldene fra den 1. i påfølgende måned.
Barnehageåret går fra den 1/8 til den31/7. Oppsigelse etter den 1/4 medfører at man må betale foreldrebetaling ut barnehageåret.

9. STYRINGSVERKET
Samarbeidsutvalgets sammensetning og oppgaver forøvrig følger Lov om Barnehage, § 4. Samarbeidsutvalget skal bestå av eieren i Knerten Familiebarnehage og de til en hver tid foreldre i barnehagen.

10. RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE / ANSVAR FOR GJELD
Foreningen er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

11. ÅRSMØTE
Årsmøte er foreningens øverste organ og fungerer også som foreldreråd. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst ¼ av medlemmene krever det. Det er en stemme pr. barn.

12. FORCE MAJEURE
Eieren står ikke ansvarlig for å holde Foreningen Åskollen Familiebarnehage åpen ved uforutsette hendelser som brann, naturkatastrofe, innbrudd, vannskade eller et annet skadeverk. Foreldre kan ikke kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til annen omsorg for barna eller lignende når forholdene gjelder Force Majeure. Ved sykdom hos personalet vil disse selv ordne vikar.

13. INTERNKONTROLL
Se rutiner for internkontroll. Forskrifter om internkontroll av 22.03.91. Nr 159.

14. DUGNAD
Det avholdes 1 obligatorisk dugnad pr. år. Tidspunktet fastsettes av eierne.

15. DIVERSE
Vedtektene kan hentes på vår hjemmeside Åskollenfamiliebarnehage.no – ved opptak i familiebarnehagen.
Barnehagen har ingen forsikring når det gjelder skade eller ulykker som oppstår I løpet av barnehagedagen. DET ER DERFOR FORELDRENES ANSVAR OG SØRGE FOR AT BARNA ER TILSTREKKELIG FORSIKRET NÅR DE ER I BARNEHAGEN.

16. ÅRSPLAN

Den pedagogiske driften av barnehagen utarbeides for et barnehage år av gangen, og fastsettes av samarbeidsutvalget. På grunnlag av rammeplan for barnehager.