Årsplan 2021

12.mars ble en merkedag for alle i Norge, det ble innført de strengeste tiltak i moderne tid pga korona viruset. Og barnehagene ble berørt ved helt stengte dører, strengt og nødvendig for å få tatt tak i korona viruset.

Barnehagene åpnet igjen etter 6 uker, med mange nye rutiner og regler, redusert åpningstid og strenge rutiner ifht renhold av lokalene.

Her er det vi gjorde i Åskollen familiebarnehage. 

 • Opprettet en gruppe på messenger, dette for lettere informasjon til hjemmene.
 • Brev ble sendt ut og påskeaktivitetene vi hadde begynt på ble sendt hjem til den enkelte.
 • God kontakt på gruppa og vi har sendt noen video snutter fra tiden før koronaen.
 • Vi kjørte ut en kveld med gavepose til alle barn og søsken. Termos med påtrykt navn (bestilt på gave.no) og litt rosiner og frukt til hele gjengen.
 • Vi har ringt alle foresatte.
 • Barnehagens lokaler ble vasket, og gangen ble pusset opp.
 • Det er kjøpt inn en gammel vask, så Tore har laget en vaskestasjon til oss.

Jeg må få presisere at foreldrene er veldig flinke til å være hjemme ved sykdom som ellers ikke hadde vært nødvendig å ta hensyn til. Snørrete barn og/ eller litt forkjølelse, så har de holdt barna hjemme.

Når barnehagen åpnet igjen, ble følgende gjennomført.

 • Alle måltider blir ordnet av barnehagen.
 • Klær og sekker henger ute.
 • Vi har antiback ute, samt såpevann og tørkepapir.
 • Ingen foreldre skulle inn i barnehagen, alt av levering og henting ble fortatt ute.

Dette står Åskollen familiebarnehage for.

Åskollen familiebarnehage er en privat bedrift, bestående av en enhet, Knerten. Barnehagen er godkjent for 5 barn i alder 0 til 6 år. Barnehagen drives i samsvar med lov om barnehager og rammeplanen for barnehager.  Barnehagen drives etter de samme mål som Drammen kommune og er en del av Norges beste barnehager.

Årsplanen er en arbeidsplan for de som jobber i barnehage og gir dere som foresatte en innsikt i hva vi vektlegger i samværet med barna.

Barnehagen samarbeider med Helleristningen barnehage, som holder til på Åskollen, og våre barn får tilbud om overgang til denne barnehagen det året barnet fyller 3 år.

Pedagogisk grunnsyn.

Hvordan jobber vi i barnehagen?
GODE RUTINER
TRYGGHET
LEK
SAMHOLD
HUMOR

Vi jobber med å skape et lekende miljø som bygger på trygghet og nærhet. Dere som foresatte kjenner barna best og vi vil sammen med dere finne frem til en forståelse av hva som styrker barnet i sin utvikling og hvordan vi får dette best frem i hvert enkelt barn.

Trygghet

Med trygghet mener vi at vi er tilgjengelige og lyttende, slik at dagens første møte er starten på en spennende dag og starten blir på barnas premisser. Opplever barnet trygghet har vi en stor mulighet til å løfte barnet og gi den en utvikling som styrket barnet i sin utvikling.

Positivt klima

Med positivt klima mener vi at barnet skal oppleve en hverdag som bygger på respekt og tillit, samt muligheten til å være medvirkende hvor det er naturlig. Vi ønsker å skape et positivt klima ved å bruke tryggheten/nærhet slik at barna opplever å få respekt, bli tatt på alvor og å se at deres ideer blir satt ut i livet. Positivt klima får vi ved at barna opplever gode rutiner, hvor deres behov blir ivaretatt. Når trygghet og det positive klimaet er “på plass”, kan vi begynne å jobbe med å utvikle det sosiale samspill. Gjennom det sosiale samspill utvikles også barnas selvfølelse/selvforståelse. Selvfølelsen er det bilde barna har av seg selv, jeg er ok og takler både motgang og medgang uten å få vansker med det. Selvforståelse består av selvfølelsen, barnets selvbilde og selvtillit, når disse tre er i balanse har barnet en god selvforståelse.

Sosialt samspill

Sosialt samspill jobber vi med gjennom aktiviteter og gjøremål slik som bordsituasjonen hvor man lærer å be om, og takke, vente på tur, ta stilling til og å vente til alle er ferdige. Vi jobber også med å utvikle samspillet ved å delta i leken. Samspillet utvikles ved å være gode rollemodeller for barna, slik at de ser at ord og handling går hånd i hånd. Vi er deltakende i leken både inne og ute. 

Motorikk

Vi jobber med barnas motoriske utvikling. Den motoriske utviklingen har stor betydning senere i livet. I uteleken legger vi vekt på hopping, rulling, balanse og løping, slik at de grunnleggende bevegelser blir i varetatt. Inne stimulerer vi barnas motoriske utvikling ved sangleker og generell lek (bl.a. med byggeklosser, putteleker, puslespill osv.)
Barnas lek er med på å finjustere bevegelsesapparatet og samtidig med på å styrke selvtilliten. Vi går på mange turer både i nærmiljøet, og gjør barna kjent der de skal ferdes videre i livet.
Vi prøver å være ute så mye som mulig, og helst 2 ganger hver dag, slik at vi kan jobbe med de motoriske ferdigheter i sitt rette element.

Lek

I leken bearbeider barna sine inntrykk, tilpasser tanker og opplevelser til sitt eget utviklingstrinn. I leken bruker de sine opplevelse og observasjoner og gir dem form eller uttrykk gjennom det materiale de har til rådighet. Dette er deres måte å skape forståelse og lære seg å mestre ferdigheter på.

Vi jobber med barnas medvirkning i hverdagens rutiner, slik at de får oppgaver / tilbud som krever deres medvirkning. Denne prosessen er begynnelsen til selvstendighet og dermed danner det grunnlaget for å ta avgjørelser selv.

For oss er det særlig viktig å ta vare på og videreutvikle barns lek inne og ute, i all slags vær. Rammeplanens 7 fagområder vil være utgangpunkt i de aktiviteter som finner sted.

Rammeplanen kap 9 omhandler barnehagens sju fagområder. Her understrekes det at disse sju områdene ikke er enkeltfag, men skal integreres gjennom barnehagedagen. «Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold» (Rammeplan 2017)

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Natur, miljø og teknologi

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Antall, rom og form

De ferdigheter vi ønsker å tilføre barna gjøres formelt via rutinesituasjoner og tilrettelagte aktiviteter, men den største tilegnelse av læring skjer i uformelle sammenhenger, slik som lek, lesestunder og stellesituasjoner hvor vi viderefører konkret viten.

Dokumentasjon

Vi dokumenter det vi gjør i hverdagen ved å ta bilder som vi legger ut på hjemmesiden og skriver uke brev/måneds brev til dere. Bildene er vår viktigste dokumentasjon. Brukernavn og passord for å se bildene får dere ved henvendelse til barnehagen. Dere får måneds brev som legges på plassen til barnet. Det blir også lagt ut bilder av våre aktiviteter på facebook. 

Aktivitetsplan for barnehagen

Januar / februar/ mars

Ake og leke i snøen når vi ute.
Aktivitetene inne blir formingsaktiviteter – snø og vær er viktig i vår hverdag. 

April / mai

Påskeaktiviteter
Vi gleder oss til våren, 17. mai, planter frø og turer i skogen.

Juni /juli/ august

Sommer, skogsturer.
Etter sommerferien vil vi konsentrere oss først og fremst om tilvenning av ny barnegruppe. Hvor lang tid dette tar, varierer fra barn til barn. Det er svært viktig at barna føler trygghet både inne og ute, før det blir lagt vekt på andre aktiviteter.
Da barnegruppa kan bestå av barn fra 0 til 3 år, blir aktiviteter tilpasset dette.

September / oktober

Vi ser på planter og trær, og hva som skjer ute rundt oss. Vi jobber med høsten.

November / desember

Forberedelse til advent og jul.
Gjennom hele året er barna med på butikken. Sammen setter vi opp handleliste og barnas oppgaver er, da å være en aktiv del av handlingen, alt fra det å skrive liste til å hente varene i hyllene. 

Rutinesituasjoner

Måltid
Dette er en viktig del av dagsrytmen vår, hvor vi prater rolig sammen.  Barna har store medvirkning på hva vi spiser, gjennom deres valg av pålegg og ved å være aktive på handleturene. Vi ønsker å gjøre måltidet til en koselig stund. De som skal spise frokost skal være i barnehagen til kl. 08.00.

Selvstendighetstrening
Vi vasker hendene før og etter maten. Vi vil også lære barna til å vaske hendene etter toalettbesøk. Barna vil få ekstra oppmerksomhet når de skal stelles. (uformell læring)

Ellers vil barna etter hvert få sitte på do/potte alt etter hva de foretrekker. Ros og oppmuntring er viktig i renslighetstreningen. Når et barn er modent for å begynne å legge bleien litt til siden, vil dette foregå i nært samarbeid med foreldrene.
Når barnet er kommet så langt i sin utvikling, stiller vi krav om han/hun selv skal kunne være med i påkledingen. Vi vektlegger mestringsopplevelsen, slik at vi alltid har fokus på det positive for læring.  

Aktiviteter

Vi tilrettelegger for aktiviteter ut fra barna ståsted og slik at deres utvikling alltid stilles krav til. Rammeplanens fagområder er utgangspunktet.

Soving/hvile
Alle har ulike behov og rytmer, men vi jobber med å finne frem til en felles rytme. Alle skal ha en periode midt på dagen, hvor de skal sove/hvile. Vi er i dialog om hvor lengde barnet skal sove ogsammen med dere om å regulere sovingen i barnehagen slik at dere skal få en normal og god rytme med legging om kvelden.

Bringe/Hente
Her har vi en mulighet til å gi hverandre viktig informasjon. For å gjøre hente/bringe situasjonen så god som mulig, er det viktig at man finner et godt system, slik at barnet opplever situasjonen positivt. Hentesituasjonen ønsker vi at skal være kort, da barna forventer at de skal hjem når foreldrene kommer.

Foreldresamarbeid
Foreldresamtalene – 1 på våren og 1 om høsten.
Foreldremøter/årsmøte og grillfest.
Bringe/hente situasjon.

For at dette samarbeidet skal fungere bra, er det viktig å informere hverandre så fort som mulig, når det foreligger noe nytt. Ønsker dere å snakke med oss utenom dette, kan dere avtale en tid, slik at vi sammen kan snakke uten at barnet er medlytter.

Kvalitetssikring
Vi jobber mye med språket i hverdagen og det vektlegges i alle situasjoner for å kunne kvalitetssikre det bruker vi to tester; SATS og ALLE MED

SATS er en språktest og blir anvendt så nære barnets to års dag som mulig
ALLE MED er en generell test som tar for seg sansing, motorikk, sosialt samspill, konstruksjonsevne og kreativitet. Vi bruker denne under hele barnehagetiden. Denne følger barnet til større avdeling siden.

Dagsrytme Tid

Åpner

07:15

Frokost

08:00

Ute-/lek inne

09:00

Lunsj

11:00

Soving/hviling

11:30

Frukt/knekkebrød

13:45

Ute-/lek inne

14:30

Barnehagen stenger

16:45

Praktiske opplysninger

Tøy

Alt tøy skal være merket.
For og gi barna en god barnehagedag er det viktig at de har riktige/nok klær, som passer for årstiden.

Det er foreldrenes ansvar å påse dette.

Allmenntilstand
Barnas allmenntilstand skal være så god at de kan orke en lang dag i barnehagen.
Ved feber skal barnet være hjemme. Er dere i tvil, ring barnehagen.
Ved diare og oppkast skal barnet være hjemme i 48 timer.

Gi alltid beskjed ved sykdom.

Mat

Alle har med niste til frokost + en frukt.
Vi spiser frokost klokken 08.00, vi ønsker matro fra klokken 08.00 – 08.30.

Møtetid

Barna skal være i barnehagen til kl. 09.30, slik at vi kan begynne på dagens program.
Gi beskjed når dere tar fri/ferie.

Fødselsdag

Vi feirer barnas fødselsdag og lager krone.
Barnehagen baker kake eller annet som barnet/foreldrene ønsker.

Ferie/barnehagen holder stengt

Vinterferie uke 9
Påskeferie f.o.m 31.mars (stenger 13:00) Første dag etter påske 06.april
Fridager i mai: 13.mai, 17. mai.
Sommerferie uke: 28-29-30
Det er stengt mellom jul og nyttår.

Planleggingsdager

Vi har 5 planleggingsdager i året, og i 2021, blir det disse dagene. På planleggingsdagene er barnehagen stengt.

14.mai
03.september
01.oktober
22.desember
23.desember

Informasjon:
Leder: Marit K. Fossum, mobiltelefon: 907 05 088
Barnehagelærer/veileder: Kjetil Bakken, mobiltelefon: 959 66 688

Årsplan
Årsplanen er utarbeidet og skrevet av Marit og Kjetil

Vikarer
Sissel Knudsen/Randi Sofie Kjemperud